« powrót
   

Karty Upominkowe

 

 

Pra­gniesz obda­ro­wać bli­ską osobę pre­zen­tem z oka­zji takich świąt jak: uro­dziny, imie­niny, Dzień Matki czy po pro­stu potrzeby serca obda­ro­wa­nia kogoś wyjąt­ko­wego dla Cie­bie?

 

Dla­czego nie poda­ro­wać jej Karty Upo­min­ko­wej na zabiegi w naszym salo­nie?

 

Sta­no­wią one rów­nież dosko­nałą formę nagrody czy podzię­ko­wań dla part­ne­rów bizne­so­wych jak i wyróż­nie­nia pra­cow­ni­ków.

 

Dając taką kartę, ofe­ru­jesz luk­su­sowy odpo­czy­nek, piękny wygląd i świetne samo­po­czu­cie.

 

PROPONUJEMY DWA RODZAJE KART UPOMINKOWYCH:

  • W for­mie indy­wi­du­al­nie skom­po­no­wa­nego pakietu zabie­gówW tym przy­padku osoba obda­ro­wana otrzy­muje zapro­sze­nie na kon­kretne zabiegi.
     
  • W for­mie vouchera na kon­kretną kwotę, osoba obda­ro­wana sama wybiera z naszej oferty inte­re­su­jące ją zabiegi.

Karty Upo­min­kowe można zaku­pić:

  • w salo­nie,
  • przez Inter­net.

W przy­padku wyboru zakupu przez Inter­net pro­simy o skon­taktowanie się z nami, a my zobo­wią­zu­jemy się wysłać zaku­pioną Kartę Upo­min­kową e-mailem lub Pocztą Polską na wska­zany przez Pań­stwa adres.


Karty ważne są przez 6 mie­sięcy od daty wyku­pie­nia!

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU