« powrót
   

Używane kosmetyki­

 

 

 

 

MEDIDERMA

www.medi­derma.com

 

Me­di­derma to hisz­pań­ska firma der­ma­to­lo­giczna stwo­rzona przez prak­ty­ku­ją­cego leka­rza der­ma­to­loga, który dla swo­ich potrzeb stwo­rzył kilka linii pilin­gów che­micz­nych, a każdą z nich roz­bu­do­wał doda­jąc odpo­wied­nie związki che­miczne w zależ­no­ści od potrzeb typu skóry i pro­blemu jaki ist­nieje u danego pacjenta. Dyspo­no­wa­nie tymi pilin­gami pozwala nam na zaspo­ko­je­nie potrzeb każ­dego pacjenta. Możemy bowiem dosto­so­wać się indy­wi­du­al­nie do każ­dego pro­blemu a nawet kilku wspó­łist­nie­ją­cych, do każ­dego typu, foto­typu, i wraż­li­wo­ści skóry.

 

 

 

JEAN D’ ARCEL

www.jda.com.pl

 

Jean D’ Arcel przy­wią­zuje ogromną wagę do badań, roz­woju oraz zapew­nie­nia jako­ści, a także znaj­duje się w bli­skich kon­tak­tach z nie­za­leż­nymi insty­tu­tami der­ma­to­lo­gicz­nymi oraz mikro­bio­lo­gicz­nymi. Nasi klienci ocze­kują od nas szyb­kiego roz­po­zna­wa­nia nowych tren­dów co pro­wa­dzić ma do two­rze­nia bar­dziej nowo­cze­snych pro­duk­tów oraz metod pie­lę­gna­cji. Jest bar­dzo istotne, aby zapew­nić fir­mie roz­wój w przy­szło­ści. Zanim pro­dukt jest wypusz­czony na rynek, wszyst­kie nowe skład­niki oraz mate­riały są pod­da­wane pro­gra­mowi inten­syw­nego testu. Dokładna selek­cja mate­ria­łów do pro­duk­cji oraz ich ostrożne prze­twa­rza­nie jest pod­stawą wyso­kiego stop­nia tole­ran­cyj­no­ści i efek­tyw­no­ści pro­duk­tów Jean D’ Arcel Cosme­ti­que.

 

Sothys Paris  

 

SOTHYS PARIS

www.sothys.com

 

So­thys to fran­cu­ska firma kosme­tyczna ofe­ru­jąca pro­fe­sjo­nalne pro­dukty do pie­lę­gna­cji ciała i twa­rzy. Została zało­żona we Fran­cji w 1946 roku przez fran­cu­skiego bio­loga i astro­loga i nazwana na cześć egip­skiej bogini. Sothys ofe­ruje swoim klien­tom pro­dukty do zabie­gów kosme­tycz­nych oraz pre­pa­raty do codzien­nej pie­lę­gna­cji domo­wej twa­rzy i ciała. Zabiegi podzie­lone są na trzy grupy: zabiegi pod­sta­wowe, zabiegi prze­zna­czone dla kon­kret­nych rodza­jów skóry oraz spe­cja­li­styczne zabiegi z wyko­rzy­sta­niem uni­kal­nego masażu stwo­rzo­nego na wyłącz­ność marki – masaż DIGI ESTHETIQUE.

 

 

STENDERS

www.sten­ders.pl

 

Sten­ders pro­du­kuje wyso­kiej jako­ści kosme­tyki do kąpieli i pie­lę­gna­cji ciała.

Ko­sme­tyki Sten­ders wyra­biane są ręcz­nie, łącząc w sobie siłę życiową natury i wie­dzę sta­rych recep­tur. Pro­dukty wyra­bia się ręcz­nie, przy uży­ciu natu­ral­nych skład­ni­ków: olei, wycią­gów roślin­nych, suszo­nych roślin, olej­ków ete­rycz­nych, wosku psz­cze­lego. Natura bowiem mądrzej­sza jest od ludzi, a rośliny wzra­stają na Ziemi od cza­sów nie­pa­mięt­nych, nawet dla czło­wieka. Natura wie wszystko na temat naszego smutku, rado­ści i szczę­ścia. Jeste­śmy jej czę­ścią, a ona jest czę­ścią nas. W daw­nych cza­sach ludzie wyko­rzy­stu­jący siłę przy­rody na rzecz ludzi, two­rzący magiczne recep­tury byli nazy­wani mędr­cami.

Znaczna część sta­ro­żyt­nej mądro­ści i pradaw­nych recep­tur może zostać utra­cona na zawsze przez prze­mi­ja­jący czas. Wła­śnie dla­tego Sten­ders pie­lę­gnuje tą tra­dy­cję i zamyka w każ­dym z pro­duk­tów magiczne dzia­ła­nie roślin.

Ella Bache  

ELLA BACHÉ

www.ella­ba­che.pl

 

Po­znaj cudowną moc Czte­rech Żywio­łó­w. Za­top się w nich…

 

Blask i har­mo­nia – nowa kon­cep­cja w pie­lę­gna­cji ciała zain­spi­ro­wana siłami natury: zie­mią, powie­trzem, ogniem i wodą.

 

  • ZIEMIA – bogata w mine­rały, sub­stan­cje odżyw­cze, sym­bol bogac­twa i odro­dze­nia­.
  • WODA – obie­cuje oczysz­cze­nie i nawil­że­nie­.
  • POWIETRZE – deli­katne tchnie­nie życia, świe­żość i dotle­nie­nie­.
  • OGIEŃ – to naj­in­ten­syw­niej­sze źró­dło ener­gii, sym­bol pasji i oznaka prze­mia­n.

 

Ella Baché zjed­no­czyła Cztery Żywioły w sze­ściu wyjąt­ko­wych i pro­fe­sjo­nal­nych zabie­gach, które można wyko­ny­wać w zależ­no­ści od potrzeb bądź nastroju klienta: Wy­prawa w Głąb Ziemi, Dotyk Ziemi, Oddech Oce­anu, Pod­niebny Antrakt, Oczysz­cza­jąca Siła Ognia, Orien­talna Podró­ż. Dzięki zjed­no­cze­niu Czte­rech Żywio­łów w jedną siłę, Twoja kosme­tyczka zdra­dzi Ci sekret dosko­na­łego relaksu, piękna i dobrego samo­po­czu­cia.