« powrót
   

Mikrodermabrazja diamentowa

 

 

 

Mikro­der­ma­bra­zja jest zabie­giem bez­piecz­nym, a zara­zem sku­tecz­nym.

Jest zabie­giem, który popra­wia funk­cjo­no­wa­nie skóry i pomaga upo­rać się ze spe­cy­ficz­nymi pro­ble­mami. Lista wska­zań do tego zabiegu jest długa. Wymie­nić można pogor­sze­nie kon­dy­cji skóry, zmarszczki, prze­bar­wie­nia, nadmierne rogo­wa­ce­nie, pro­blemy z łojo­to­kiem, roz­stępy, a także bli­zny. Mikro­der­ma­bra­zja jest zabie­giem, który pole­cić można oso­bom, któ­rych skóra nie tole­ruje peelin­gów che­micz­nych. Zatem dzięki temu zabie­gowi liczyć możemy na bez­pieczną, hypo­aler­giczną eks­fo­lia­cję. Zabieg zmniej­sza suchość skóry, wygła­dza jej powierzch­nię, zwłasz­cza u osób mają­cych ten­den­cję do two­rze­nia się zarówno powierz­chow­nych, jak i głęb­szych zmarsz­czek oraz blizn. Nie­wąt­pliwą zaletą mikro­der­ma­bra­zji jest rów­nież to, iż nie wymaga rezy­gna­cji z codzien­nego trybu życia i wyłą­cze­nia z pracy zawo­do­wej. Twarz, szyja lub dekolt.

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU