« powrót
   

Mezoterapia bezigłowa

 

 

 

Wyko­rzy­stuje w swoim dzia­ła­niu zja­wi­sko elek­tro­po­ra­cji.

Polega ona na uży­ciu spe­cjal­nej fali elek­tro­ma­gne­tycz­nej wystę­pu­ją­cej w postaci impul­sów. Dociera ona do wnę­trza skóry, jak rów­nież poprzez błonę komór­kową do wnę­trza komórki, co powo­duje, że tera­pia jest bar­dzo efek­tywna. Celem mezo­te­ra­pii bez­i­gło­wej jest odmła­dza­nie, nor­ma­li­zo­wa­nie, rewi­ta­li­zo­wa­nie, nawil­ża­nie, toni­zo­wa­nie, roz­ja­śnia­nie plam, spły­ca­nie zmarsz­czek oraz lifting.

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU