« powrót
   

Za­biegi złusz­cza­jące

 

 

 

MANDELIC PEEL (Nati­nuel) – zabieg z kwa­sem mig­da­łowym.


Za­le­cany do każ­dego rodzaju skóry, rów­nież bar­dzo deli­kat­nej i wraż­li­wej.
Zna­ko­mi­cie spraw­dza się w przy­padku skóry trą­dzi­ko­wej, podraż­nio­nej i z nie­re­gu­larną pig­men­ta­cją. Zawiera w swym skła­dzie przede wszyst­kim kwas mig­da­łowy, któ­rego wła­ści­wo­ści w porów­na­niu z innymi kawa­sami są uni­ka­towe. Pre­pa­rat zawiera rów­nież sub­stan­cje o licz­nych wła­ści­wo­ściach re­wi­ta­li­zu­ją­cych, nawil­ża­ją­cych oraz zapew­nia­ją­cych bio­lo­giczną ochronę skóry.

     
   

FERULAC PEEL (Medi­derma) – naj­sku­tecz­niej­szy peeling anti-aging.


Wska­za­nia do zabiegu

 • tera­pia anti-agin­g
 • prze­bar­wie­nia sło­necz­ne­
 • zmarszczki, utrata jędr­no­ści­
 • lecze­nie trą­dzi­ku­
 • suchość, brak bla­sku oraz poprawa kon­dy­cji skó­ry­

 

Feru­lac peel to naj­now­szej gene­ra­cji peeling odmła­dza­jący, wyko­rzy­stu­jący inno­wa­cyjną tech­no­lo­gię trans­portu sub­stan­cji aktyw­nych za pomocą odpo­wied­nich nośni­ków, które z łatwo­ścią poko­nują barierę naskór­kową i zostają wpro­wa­dzone głę­boko do wnę­trza komó­rek.

Ne­ga­tywne czyn­niki śro­do­wi­skowe (pro­mie­nio­wa­nie UV, zanie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska, źle zbi­lan­so­wana dieta) sprzy­jają powsta­wa­niu wol­nych rod­ni­ków, które przy­śpie­szają pro­ces sta­rze­nia komó­rek.

Kwas feru­lo­wy­ posiada silne wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyjne, czyli zwal­cza wolne rod­niki, dzięki czemu niwe­luje oznaki sta­rze­nia skóry (linie mimiczne i zmarszczki, prze­bar­wie­nia, odwod­nie­nie oraz utrata jędr­no­ści).

     
   

Feru­lac C-Peel (Medi­derma) – roz­świe­tla­jący peeling anti-aging.


Za­bieg Feru­lac C-Peel prze­zna­czony jest dla cer sza­rych, zmę­czo­nych z widoczną utratą ela­stycz­no­ści.

W swo­jej for­mule zawiera: kwas feru­lowy, który chroni i neu­tra­li­zuje wolne rod­niki, działa prze­ciw­za­pal­nie i zapo­biega uszko­dze­niom posło­necz­nym; wita­miny C + E + A czyli kok­tajl anty­ok­sy­dan­tów; kwas hia­lu­ro­nowy; dużą dawkę wita­miny C, która sil­nie działa roz­świe­tla­jąco oraz pobu­dzająco na włókna kola­ge­nowe i ela­sty­nowe w skó­rze.

In­no­wa­cyjną zaletą Feru­lac C-Peel jest to, że można go sto­so­wać przez cały rok, rów­nież latem, przed i po opa­la­niu, gdyż wzmac­nia on dzia­ła­nie fil­trów prze­ciw­sło­necz­nych. Skóra już po pierw­szym zabiegu jest wyraź­nie roz­świe­tlona, popra­wia się jej napię­cie i kon­tur twa­rzy.

Za­bieg Feru­lac C-Peel pole­camy oso­bom z szarą, zmę­czoną, nie­do­tle­nioną cerą, a także wszyst­kim tym, któ­rzy pra­gną w spo­sób widoczny odmło­dzić i popra­wić napię­cie skóry twa­rzy, szyi i dekoltu.

Za­bieg może być wyko­ny­wany przez cały rok co 7–15 dni.

     
   

SALIPEEL LIC (Medi­derma) – naj­sku­tecz­niej­szy peeling antytrą­dzikowy!


Wska­za­nia do zabiegu:

 • trą­dzik zapalny i bli­zno­wa­cie­ją­cy­
 • zro­go­wa­ciała, prze­su­szona skóra (rów­nież łok­cie, kolana, stopy)
 • zapa­le­nie miesz­ków wło­so­wy­ch
 • trą­dzik różo­wa­ty­
 • roz­sze­rzone pory­
 • łojo­to­k
 • prze­bar­wie­nia skór­ne­
 • zmarszczki i wiot­kość skó­ry­
 • łusz­czy­ca­

Sa­li­peel to zabieg na bazie kwasu sali­cy­lo­wego z połą­cze­niem z kwa­sem lino­le­no­wym. Sub­stan­cja nie tylko usuwa trą­dzik, ale poprzez swoje dzia­ła­nie złusz­cza­jące pobu­dza pro­cesy odnowy skóry. Usuwa zbędny, zro­go­wa­ciały naskó­rek, a tym samym wpływa na poprawę napię­cia skóry i wygła­dze­nie zmarsz­czek.

Dzięki zasto­so­wa­niu zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii Sali­peel pozwala osią­gnąć dosko­nałe rezul­taty przy nie­wiel­kiej reak­cji skóry i jej mini­mal­nym łusz­cze­niu dzięki czemu po zabiegu czu­jemy pełen kom­fort.

Za­le­cana seria: 4–8 zabie­gów co 3 tyg (po wyko­na­nej serii zaleca się wyko­nać 1 zabieg co 3 m-ce w celu utrzy­ma­nia efek­tów)

     
   

C-peel (Medi­derma) – kwas roz­świe­tla­ją­cy­


C-PEEL, to inten­sywny zabieg z zasto­so­wa­niem nano­tech­no­lo­gii, która pozwala trans­por­to­wać sub­stan­cje aktywne zamknięte w nano­so­mach do głęb­szych warstw skóry oraz zwięk­szyć inten­syw­ność zabiegu.

 

C-peel zawiera:

 • Glu­ko­zyd askor­bylu, czyli sta­bilna postać wita­miny C, o dzia­ła­niu anty­ok­sy­da­cyj­nym i sty­mu­lu­jącym syn­tezę kola­genu (główny kom­po­nent tkanki pod­po­ro­wej skóry), oraz ujed­no­li­ca­ją­cym jej kolo­ryt. Redu­kuje widoczne zmarszczki, zwięk­sza wytrzy­ma­łość i ela­stycz­ność skóry, w spo­sób zna­czący napręża ją, co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do znacz­nie młod­szego wyglądu. Poprzez zwal­cza­nie wol­nych rod­ni­ków chroni skórę przed zewnętrz­nymi czyn­ni­kami śro­do­wi­sko­wymi (słońce, stres, tytoń, zanie­czysz­cze­nia)
 • Kwas hia­lu­ro­nowy o bar­dzo niskiej masie czą­stecz­ko­wej, zamknięty w lipo­so­mach, nawilża, pobu­dza fibro­bla­sty do syn­tezy kola­genu, ela­styny i gli­ko­za­mi­no­gli­ka­nów oraz uła­twia prze­ni­ka­nie skład­ni­ków aktyw­nych.
 • SYN-COLL pep­tyd sty­mu­lu­jący syn­tezę kola­genu.
 • Wyciąg z morwy bia­łej dzia­ła­jący roz­ja­śnia­jąco, hamu­jąc tyro­zy­nazę.
 • Pan­te­nol – dzia­ła­jący wyci­sza­jąco i nawil­ża­jąco.

WSKAZANIA:

 • Każdy rodzaj skóry a zwłasz­cza skóra sucha, odwod­niona, pod­da­wana nadmier­nej eks­po­zy­cji na słońce.
 • Skóra matowa, „posza­rzała”, gruba, wyma­ga­jąca natych­mia­sto­wego roz­świe­tle­nia i pobu­dze­nia.
Re­zul­taty jakie osią­gamy wyko­nu­jąc zabieg:
 • Korzystne efekty dla wszyst­kich rodza­jów skóry.
 • Zwięk­szona wytrzy­ma­łość skóry i jej ela­stycz­ność.
 • Nawil­że­nie skóry.
 • Roz­świe­tle­nie skóry.
 • Reduk­cja deli­kat­nych prze­bar­wień oraz małych blizn.

 

Za­le­cana seria: 6–8 zabie­gów. Zabieg może być wyko­ny­wany przez cały rok co 7–15 dni.

     
   

Lac­ti­pe­el (Medi­derma) – ide­alny dla skóry zmę­czo­nej pole­cany przed waż­nymi wyj­ścia­mi­

 

Pe­eling oparty na kwa­sie mle­ko­wym, ide­alny dla skóry zmę­czo­nej i mato­wej która pozba­wiona jest odpo­wied­niego nawil­że­nia, pole­cany rów­nież dla skór wraż­li­wych, una­czy­nio­nych. Na­wil­ża­ skórę poprzez przy­cią­ga­nie czą­stek wody, już obec­nych w skó­rze, ku jej powierzchni. Wy­gła­dza­ skórę poprzez pobu­dze­nie pro­duk­cji włó­kien kola­ge­no­wych i ela­sty­no­wych. Na­pi­na­ skórę, gdyż sty­mu­luję syn­tezę cera­mi­dów.
Efekt jest widoczny zaraz po zabiegu, dla­tego pole­camy go szcze­gól­nie przed waż­nymi wyj­ściami.

 

Wska­za­nia:

 • skóra sucha­
 • skóra wiot­ka­
Po zabiegu skóra jest:
 • roz­ja­śniona i odświe­żo­na­
 • silne nawil­żo­na­
 • zmarszczki zostają spły­cone a gład­kość skóry przy­wró­co­na­
 • odbu­dowa natu­ral­nej foto­pro­tek­cji­

Za­le­cana seria to 5–6 zabie­gów co 2 tygo­dnie.

     
   

AZELAC PEEL – po­pra­wia stan skóry tłu­stej i łojo­to­ko­wej, z trą­dzikiem pospo­li­tym, ró­żo­wa­tym i prze­bar­wie­niami.


Wska­za­nia do zabiegu:

 • trą­dzik pospo­lity oraz różo­wa­ty­
 • łusz­czy­ca­
 • cera naczy­nio­wa­
 • prze­bar­wie­nia skó­ry­

Pe­eling na bazie kwasu aze­la­ino­wego pole­cany dla skóry wraż­li­wej i naczy­nio­wej. Ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­palne, prze­ciw­bak­te­ryjne i anty­ok­sy­da­cyjne. Zmniej­sza wydzie­la­nie łoju i popra­wia jakość tłu­stej skóry. Likwi­duje rumień i kro­sty. Hamuje tyro­zy­nazę, dzięki temu wyrów­nuje kolo­ryt skóry. Regu­luje nadmierne rogo­wa­ce­nie.

 

Bez­pieczny na słońce oraz dla kobiet w ciąży.

Za­le­cana seria: 6–8 zabie­gów co 10–14 dni­

     

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU