« powrót
   

Oczyszczanie skóry

 

 

 

Oczysz­cza­nie skóry twa­rzy i ple­ców z zanie­czysz­czeń jest waż­nym ele­men­tem wła­ści­wej pie­lę­gna­cji. Jest to zabieg prze­zna­czony dla wszyst­kich rodza­jów cer, nie tylko dla cery trą­dzi­ko­wej. Fak­tem jest, iż cera trą­dzi­kowa wymaga częst­szego oczysz­cza­nia, ze względu na zmiany krost­kowe i zaskór­ni­kowe. Pod­czas zabiegu wyko­rzy­sty­wane są pre­pa­raty dzia­ła­jące toni­zu­jąco, ścią­ga­jąco, bak­te­rio­bój­czo i anty­sep­tycz­nie, co zapo­biega nawro­tom zmian trą­dzi­ko­wych. W przy­padku innych rodza­jów cer zabieg pozwala na udroż­nie­nie i zamknię­cie roz­sze­rzo­nych gru­czo­łów łojo­wych, co zwięk­sza moż­li­wość pene­tra­cji sub­stan­cji aktyw­nych zawar­tych w kosme­ty­kach. Należy jed­nak pamię­tać, że manu­alne oczysz­cza­nie twa­rzy lub ple­ców należy kom­po­no­wać z innymi zabie­gami, prze­zna­czonymi dla kon­kret­nego typu cery, aby wydłu­żyć efekty kura­cji.

 

 

 

 

 

 

 

relaksacyjny

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU