« powrót
   

HOMME (Jean D'Arcel)

 

 

 

Zabieg nawil­ża­jąco-odżyw­czy dla Panów.

 

Zabieg opra­co­wany spe­cjal­nie z myślą o pie­lę­gna­cji skóry męż­czyzn. Codzienne gole­nie, stres, nie­ko­rzystny wpływ śro­do­wi­ska zewnętrz­nego wpły­wają na szyb­sze sta­rze­nie się skóry oraz wzrost jej wraż­li­wo­ści. Odpo­wied­nio dobrane skład­niki aktywne łago­dzą podraż­nie­nia, sil­nie nawil­żają i wzmac­niają oraz redu­kują poja­wia­jące się zmarszczki. Linia Pour Homme wyróż­nia się świe­żym, cytru­so­wym bukie­tem zapa­cho­wym zare­zer­wo­wa­nym wyłącz­nie dla męż­czyzn.

Zabieg ma na celu nawil­żyć i odży­wić skórę każ­dego męż­czyzny, chro­nić ją przed wol­nymi rod­ni­kami, zła­go­dzić podraż­nie­nia, zwal­czyć zaczer­wie­nia­nia. Skóra zostaje zre­lak­so­wana, miękka i gładka.

 

 

 

 

 

 

 

 


Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU