« powrót
   

SENSITIVE (Jean D'Arcel)

 

 

 

Tera­pia dla cery podraż­nio­nej, naczy­nio­wej.

 

Kura­cja ukie­run­ko­wana na zaspo­ko­je­nie potrzeb skór wraż­li­wych i naczy­nio­wych. Wyklu­czono z niej para­beny, poli­mery, barw­niki oraz oleje mine­ralne. Skład­niki aktywne wzbo­ga­cone zostały o naj­now­sze odkry­cia nauki.

Nowe kom­pleksy, Hypo­Calm oraz kom­pleks Anty-Coupe­rose, wspo­ma­gają pro­ces lecze­nia i rege­ne­ra­cji przy neu­ro­gen­nym zapa­le­niu skóry. Zmniej­szają prze­pusz­czal­ność i kru­chość naczyń wło­so­wa­tych. Pobu­dzają mikro­cyr­ku­la­cję co sprzyja szyb­szemu zani­kowi podraż­nień oraz zaczer­wie­nień.

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU