« powrót
   

Rezerwacja wizyty on-line

 

 

Zapra­szamy do rezer­wa­cji wizyty za pośred­nic­twem poniż­szego for­mu­la­rza. W tre­ści zapy­ta­nia pro­simy wpi­sać pre­fe­ro­waną datę i godzinę wizyty oraz wybrany zabieg. Po jego wysła­niu otrzy­ma­cie Pań­stwo drogą elek­tro­niczną potwier­dze­nie wraz ze wszyst­kimi szcze­gó­łami wizyty.