« powrót
   

MASAŻ AYURV’ELLA

 

 


 

Pod­czas aro­ma­te­ra­peu­tycz­nego masażu Ayurv’Ella doświad­czysz głę­bo­kiego odprę­że­nia i har­mo­nii od stóp do głów. Naprze­mienne ruchy głę­bo­kie i sub­telne w ryt­micz­nym tem­pie uwal­niają ciało od blo­kad, głę­bo­kich napięć co ma na celu zna­le­zie­nie w orga­ni­zmie ide­al­nej rów­no­wagi i har­mo­nii.

W masażu zostały wyko­rzy­stane także uci­ski skie­ro­wane na punkty ener­ge­tyczne znaj­du­jące się na dło­niach, sto­pach i gło­wie oraz deli­katny stre­ching korzyst­nie wpły­wa­jąc na pozby­cie się głę­bo­kich napięć mię­śnio­wych.

W głów­nej mie­rze masaż inspi­ro­wany jest Ayurvedą ale znaj­dziemy tutaj także połą­cze­nie tech­nik roz­cią­ga­nia i głę­bo­kiego uci­sku sty­mu­lu­ją­cego meri­diany z masażu taj­skiego, oraz opie­kuń­czy ruch masażu hawaj­skiego Lomi Lomi.

 

Zale­cany dla każ­dego, kto poszu­kuje głę­bo­kiej rege­ne­ra­cji i relaksu, pole­cany oso­bom które są prze­pra­co­wane inte­lek­tu­al­nie i fizycz­nie a po masażu chcą się poczuć pobu­dzeni do dzia­ła­nia.

 

 


 

 

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU