« powrót
   

MASAŻ RELAKSACYJNY SERENITY INFUSION

 

 

MASAŻ RELAKSACYJNY SERENITY INFUSION


Aro­ma­te­ra­peu­tyczny masaż Sere­nity Infu­sion to czas głę­bo­kiego relaksu, peł­nego odprę­że­nia i odstre­so­wa­nia.
 

To zasługa „Oce­anicz­nego tempa” z powol­nym, głę­bo­kim i nie­koń­czą­cym ruchem, praca na meri­dia­nach i deli­katny stre­ching pozwa­lają na dosko­nałą relak­sa­cję, uwal­nia­jąc nasze ciało i postawę od cią­głych napięć. Masaż obej­muje także masaż karku, szyi i głowy przez co dodat­kowo potę­guję uczu­cie odprę­ża­nia.
 

Szcze­gól­nie pole­cany dla osób chcą­cych opu­ścić swoje „zestre­so­wane, zesztyw­niałe ciało” i poczuć ulgę. Także dla tych któ­rzy cią­gle kon­tro­lują swoje ciało, gdzie poja­wiają się pro­blemy ze świa­do­mym roz­luź­nie­niem mię­śni a także dla osób któ­rym potrzebna jest rege­ne­ra­cja po cięż­kim wysiłku fizycz­nym lub dla tych, któ­rzy szu­ka­ją­cych czy­stej chwili odprę­że­nia i relaksu.

 


 

 

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU