« powrót
   

INDYJSKI MASAŻ GŁOWY

 

 


Indyj­ski masaż głowy jest bar­dzo efek­tywną forma tera­pii wywo­dzącą się z tra­dy­cji Indii. Jest on wspa­nia­łym lekar­stwem na stres, ból głowy czy bez­sen­ność. Pomaga się zre­lak­so­wać i uspo­koić. Pod­czas zabiegu masuje się głowę, twarz, szyję, ramiona i barki. Może być wyko­ny­wany na sucho jak i z uży­ciem spe­cjal­nego koko­so­wego oleju mają­cego wspa­niale wła­ści­wo­ści odżyw­cze, zarówno dla skory głowy jak i wło­sów.

 

 


 

 

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU