« powrót
   

MASAŻ KLASYCZNY

 

 


Jest naj­bar­dziej uni­wer­salną i naj­czę­ściej sto­so­waną formą masażu, gdzie w zależ­no­ści od inten­syw­no­ści bodź­ców, ich formy oraz tępa wyko­na­nia może mieć dzia­ła­nie lecz­ni­cze, pobu­dza­jące lub relak­sa­cyjne. Tech­niki sto­so­wane w masażu kla­sycz­nym oddzia­łują bez­po­śred­nio na mię­śnie, ścię­gna, torebki sta­wowe, skórę, tkankę łączną, tkankę tłusz­czową, zakoń­cze­nia ner­wowe w skó­rze, a także na układ krwio­no­śny i chłonny. Masaż kla­syczny pro­po­nu­jemy oso­bom, które chcą podnieść, bądź utrzy­mać ogólną spraw­ność i kon­dy­cję orga­ni­zmu.

 


 

 

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU