« powrót
   

MASAŻ AROMA DE STENDERS

 

 


To połą­cze­nie masażu relak­sa­cyj­nego z aro­ma­te­ra­pią. Masaż ten poprawa krą­że­nie krwi i jest nie­zwy­kle sku­teczną metoda usu­wa­nia obja­wów stresu oraz róż­nych dole­gli­wo­ści przy wyko­rzy­sta­niu lecz­ni­czych wła­ści­wo­ści natu­ral­nych olej­ków ete­rycz­nych pocho­dze­nia roślin­nego. To płynny i spo­kojny masaż całego ciała, jest wyko­ny­wany z uży­ciem cie­płych olei przy dźwię­kach relak­sa­cyj­nej muzyki.

Pod­czas masażu sub­stan­cje aro­ma­tyczne wędrują w głąb skóry wpro­wa­dza­jąc ciało w stan cał­ko­wi­tego odprę­że­nia i relaksu. Aro­mat cie­płych olei jest uza­leż­niony od rodzaju dzia­ła­nia i Pań­stwa indy­wi­du­al­nych upodo­bań. Przy­go­to­wa­li­śmy do wyboru kilka rodza­jów kom­po­zy­cji olej­ków ete­rycz­nych:

 

Zmy­słowa – masaż z ole­jem z pestek wino­gron w kom­po­zy­cji z olej­kami ete­rycz­nymi paczu­lo­wym, cyna­mo­no­wym i ber­ga­mo­to­wym.

 

Toni­zu­jąca – masaż z ole­jem z pestek wino­gron w kom­po­zy­cji z olej­kami ete­rycz­nymi grejp­fru­to­wym, meli­so­wym, z gorz­kiej poma­rań­czy, euka­lip­tu­so­wym i cyna­mo­no­wym.

 

Relak­su­jąca – masaż z ole­jem z pestek wino­gron w kom­po­zy­cji z olej­kami ete­rycz­nymi ze słod­kiej poma­rań­czy, lawendy i ylang-ylang.

 

Rozluź­nia­jąca mię­śnie – masaż z ole­jem z pestek wino­gron

w kom­po­zy­cji z olej­kami ete­rycz­nymi: euka­lip­tu­so­wym, mię­to­wym, lawen­do­wym, roz­ma­ry­no­wym oraz imbi­ro­wym.

 

 


 

 

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU