« powrót
   

Masaże

 

 

Masaże

 

 

Masaż jest naj­star­szą natu­ralną formą lecze­nia, poprze­dza roz­wój medy­cyny kon­wen­cjo­nal­nej i far­ma­ko­lo­gii. Kolebką roz­woju masażu są Chiny i Indie. W daw­nych cza­sach masaż był uzu­peł­nie­niem reli­gij­nych obrzę­dów (czę­sto wyko­ny­wany był przez duchow­nych czy sza­ma­nów), a z cza­sem stał się powszechny w medy­cy­nie ludo­wej. Zmysł dotyku daje moż­li­wość oceny kształtu, tem­pe­ra­tury oraz stanu napię­cia poszcze­gól­nych struk­tur ciała. Masaż jest nie­za­stą­pio­nym lekar­stwem dla zestre­so­wa­nego, zabie­ga­nego i napię­tego czło­wieka współ­cze­snych cza­sów, lekar­stwem zdro­wym i bez­piecz­nym, ponie­waż nie spo­sób go przedaw­ko­wać.

 

Zobacz wideo z wybranymi masażami:

 

 

   czas:
    60'    
    90'     
MASAŻ RELAKSACYJNY SERENITY INFUSION    
  210 zł  270 zł
MASAŻ AYURV’ELLA   210 zł 270 zł
MASAŻ ŚWIECĄ RITUALS DE STENDERS   210 zł 270 zł
MASAŻ AROMA DE STENDERS   190 zł 250 zł
MASAŻ CHOCO DE STENDERS   200 zł 260 zł
MASAŻ OASIS NA 4 RĘCE   320 zł 440 zł
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI   200 zł 260 zł
MASAŻ LOMI LOMI NUI   200 zł 260 zł
MASAŻ BALINESSE   220 zł 280 zł
TRADYCYJNY MASAŻ TAJSKI   200 zł 260 zł
       
czas: 45' 60' 90'
MASAŻ KLASYCZNY SZWEDZKI  130 zł 160 zł 220 zł
MASAŻ LECZNICZY 150 zł 180 zł 240 zł
MASAŻ SPORTOWY 160 zł 190 zł 250 zł
MASAŻ MODELUJĄCY 160 zł 190 zł 250 zł
MASAŻ DLA KOBIET W CIĄŻY 150 zł
180 zł
250 zł
       
  Czas: 30' 45'
TAJSKI MASAŻ STÓP   130 zł 160 zł
INDYJSKI MASAŻ GŁOWY   130 zł 160 zł
       

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU