« powrót
   

METHODE APHRODITE (Jean d'Arcel)

 

 

 

 

Zabieg liftin­gu­jąco-ujędr­nia­jący.

 

Inno­wa­cyjna kura­cja zwal­cza­jąca efekty sta­rze­nia się skóry. Zabieg popra­wia ogólną kon­dy­cję skóry. Fito­hor­mony zawarte w pre­pa­ra­tach wpły­wają pozy­tyw­nie na gęstość skóry. Zabieg wyraź­nie popra­wia kon­tury twa­rzy, a pobu­dze­nie pro­ce­sów meta­bo­li­zmu komó­rek przy­wraca blask skó­rze twa­rzy. Zabieg pole­cany dla skóry doj­rza­łej z widocz­nym spad­kiem napię­cia komór­ko­wego.

 

 

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU